Таблица с размери Безплатна доставка над 100 лв с преглед и тест Връщане/замяна на продукт ЗАХРАНВАНЕ НА ЕФРЕА ПОРТФЕЙЛ

1.Дефиниции

EFREA или ЕФРЕА – "ЕФРЕАХОЛИК" ЕООД е търговско дружество, регистрирано според изискванията на българското законодателство с адрес на управление гр. Русе, ул. Страхил Войвода 10. Булстат: 205856057. Данъчен номер: BG205856057

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА – efrea.com домейни : efrea.com и efrea.eu

СЪДЪРЖАНИЕТО има следната дефиниция:

 • Цялата информация на Интернет страницата, която може да бъде видяна посредством използването на електронно устройство;
 • Съдържанието на всички електронни писма, изпратени до ПОТРЕБИТЕЛ или КЛИЕНТ от Efrea, посредством електронни средства и/или всякакви други средства за комуникация;
 • Всякаква друга информация към ПОТРЕБИТЕЛ или КЛИЕНТ, получена от служител на Efrea, независимо от начина на комуникация;
 • Информация, свързана с продукти, услуги и/или такси, приложени от Efrea в даден период;
 • Информация свързана с продукти, услуги и/или такси, приложени от трети лица с които Efrea има установено партньорство в определен период;
 • Информация, касаеща Efrea или каквато и да е информация с източник Efrea;

УСЛУГА - Електронна търговска услуга, извършвана на публично достъпните части от Интернет страницата, с цел да осигури на клиента възможността да закупува продукти и/или услуги, използвайки само електронни средства, включително средства за комуникация от разстояние (напр. телефон, стандартно писмо, интернет, електронна поща и др.).

ЧЛЕН - публично или частно физическо или юридическо лице, притежаващо или придобиващо достъп до СЪДЪРЖАНИЕТО, чрез всякакви комуникационни средства (електронни, телефон и т.н.) или базирано върху използването на споразумение между Efrea и трети лица, което изисква създаването и използването на ПРОФИЛ.

ПРОФИЛ или ПОТРЕБИТЕЛСКА СМЕТКА – елемент, състоящ се от e-mail адрес и парола, които позволяват само на един ЧЛЕН да достига до ограничени части на Интернет страницата и чрез който са достъпни УСЛУГИТЕ.

КЛИЕНТ – публично или частно физическо или юридическо лице, което притежава или придобива достъп до СЪДЪРЖАНИЕТО или УСЛУГИТЕ след създаването на ЧЛЕНСКИ ПРОФИЛ.

ДОКУМЕНТ – настоящите общи условия.

ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ - всеки договор, сключен въз основа на предложение от страна на доставчика до потребителя като част от система за продажба на стоки или предоставяне на услуги, при която от датата на отправяне на предложението до сключването на договора, страните не са във физически контакт помежду си.

БРОШУРА / ИЗВЕСТИЯ- понастоящем, информационни средства, основно електронни, касаещи продукти, услуги и / или промоции, предлагани от страна на Efrea в определен период от време, без обвързване на Efrea с предоставената информация.

ТРАНЗАКЦИЯ – събиране или възстановяване на средства, резултат от продажба на продукт или услуга от страна на Efrea към КЛИЕНТ.

2.Общи положения

2.1. Този Документ определя общите условия, при които Член или Клиент може да използва Интернет страницата / Съдържането / Услугите, в случай, когато не е налично друго валидно споразумениe между Efrea и Член/Клиент.

2.2. Използването, включително, но не ограничавано до достъп, посещение и разглеждане на Съдържанието / Услугите предполага, че Членът или Клиентът се придържа към настоящите общи условия, освен в случаите, когато даденото съдържание има упоменати специални условия.

2.3. Достъпът до Услугите е възможен, само и изключително, чрез публично достъпната Интернет страница www.efrea.com

2.4. Чрез използването на Интернет страницата / Съдържаниета / Услугите, ЧЛЕНЪТ или КЛИЕНТЪТ еднолично е отговорен за всички последствия настъпили от това използване. Освен това, ЧЛЕНЪТ или КЛИЕНТЪТ е отговорен за всякакви имуществени, интелектуални, електронни или от всякакъв друг характер вреди, причинени на Интернет страницата / Съдържанието / Услугите, Efrea или всяко друго лице с което Efrea има сключен договор за съвместна дейност или за предоставяне на услуги според българското законодателство.

2.5. Ако Членът или Клиентът не е съгласен и / или не приема и / или отмени своето съгласие за този документ:

 • 2.5.1. Той / Тя се отказва от: достъп до Услуги; други Услуги, които Efrea предлага чрез своята Интернет страница; получаването на Брошури / Известия или друга комуникация от страна на Efrea (електронна, телефон и др.) без никаква допълнителна гаранция от страна на Efrea;
 • 2.5.2. Efrea ще изтрие цялата лична информация от своята база данни без никакви последващи задължения от едната към другата страна и без която и да е от страните да носи отговорност за вреди към другата;
 • 2.5.3. Може по всяко време да промени своето решение за приемане или отхвърляне на настоящия документ- така, както е наличен в момента на решението;

2.6. Клиентът / Членът може по всяко време да се съгласи и приеме документа така, както е наличен по това време.

2.7. За да упражни правото, описано в чл. 2.5, Членът / Клиентът може да се свърже с Efrea или да използва интернет връзките, които е получил от Efrea за тази цел.

2.8. Клиентът не може да оттегли съгласието си с обратно действие за този документ, докато е в сила договорно отношение или докато не изплати всички, дължими по договор, средства към Efrea.

2.9. Ако Клиентът е заплатил всички дължими средства към Efrea и оттегли съгласието за този документ в момент на осъществяване на Поръчка, Efrea ще прекрати поръчката без настъпването на допълнителни задължения и без някоя от страните да носи отговорност за възникнали вреди.

2.10. Тази Интернет страница е адресирана само към Членове, навършили 18 години, които са надлежно регистрирани и не са били отхвърлени от страна на Efrea, без оглед на причината. Възможността за поръчки през интернет е достъпна само за хора с местожителство в България. Членството означава, че Клиентът / Членът е пълнолетен (навършил е 18 години).

2.11. По собствено усмотрение, Efrea има правото да лиши от достъп до своите интернет ресурси даден Клиент. При възникнали възражение, моля свържете се с нас, за уточняване на причините за лишаване от достъп и начините за неговото възстановяване.

2.12. Ефреа може по собствено успотрени да забрани достъпа до следните ексклузивни услуги:

- Заявки от "Бъди Пръв"

- Резервация на продукт

- Участия в наддавания за продукти

При възникнали възражение, моля свържете се с нас, за уточняване на причините за лишаване от достъп и начините за неговото възстановяване.

3. Съдържание

3.1. Цялото съдържание, включително, но не само, статични изображения, динамични изображения, текст и/или мултимедийно съдържание публикувани на Интернет страницата са собственост на Efrea или на трети лица, като в този случай съдържанието може да бъде съпътствано от упоменаване за неговата собственост, за което Efrea притежава разрешение за ползване. В интернет страницата на Ефреа има и допълнителни секции, които представят и съдържание поместено и предоставено от друг сайт - Фейсбук. Всеки Клиент / Член, който публикува мнения в секциите предоставени от Фейсбук, се съгласява с настоящите условия за ползване на сайта Ефреа. Ефреа не носи отговорност за достоверността, точността и полезността на потребителските мнения и потребителски генерираното съдържание.

3.2.Членът или Клиентът не може да копира, прехвърля, модифицира или да прави други изменения, използва, свързва с, излага, включва, каквото и да било Съдържание в друг контекст, извън този на Efrea, включително всякакво съдържание от Интернет страницата извън Efrea, премахвайки изображения, марки, дистрибуция на материали, приготвени за репродукция, модифициране или излагане на съдържание, без изричното съгласие на Efrea.

3.3. Всяко Съдържание, до което Член или Клиент има или получава достъп е защитено от Документа, освен ако съдържанието не е придружено от специално и надлежно издадено съгласие за ползване между Efrea и Члена или Клиента или друга страна или пък няма изрично упоменаване, от страна на Efrea към въпросното съдържание за използването му.

3.4. Член или Клиент може да копира, прехвърля и / или използва съдържанието само за свои персонални и некомерсиални цели, но само, ако те не са в противоречие с разпоредбите на Документа.

3.5. Ако Efrea даде на Член или Клиент правото да използва Съдържание съгласно отделно споразумение, до което Членът/Клиентът има или придобива достъп, различаващ се от описания в този документ, правото се простира само до съдържанието дефинирано в споразумението, само докато съдържанието е налично на Интернет страницата или в рамките на уговорения в споразумението период според условията, упоменати в споразумението, само в случай, че съществува и не представлява поверителна информация дадена от Efrea на дадения Член, Клиент или други трети лица, които притежават / придобиват достъп до прехвърленото съдържание по всякакъв начин, който достъп може да бъде оттеглен по всякакъв начин по време на или след изтичане на споразумението за ползване.

3.6. Никакво Съдържание, прехвърлено към Член или Клиент, посредством всякакви комуникационни канали (електронни, телефон и др.) или придобито от Член или Клиент чрез осъществяване на достъп, посещение или виждането му, не представлява възникване на договорно задължение за Efrea и / или служителя на Efrea, който е осъществил прехвърлянето на съдържанието, в случаите, когато е известен и е свързан с даденото съдържание.

3.7. Всяко използване на Съдържанието за други цели, освен изрично упоменатите в този документ или в друг, който ги придружава, ако има такъв, са забранени.

3.8. Всяка фирма, която се легитимира официално, има право да поиска изтриване на отделно мнение или Съдържание, ако това по някакъв начин нарушава нейните права. Ефреа има правото да уведоми своите Клиенти / Членове за причините, поради които е премахнато дадено Съдържание.

4. Контакт

4.1. Efrea публикува на Интернет страницата своите пълни и точни данни за идентификация, както и детайлите си за контакт, от страна на Член или Клиент.

4.2. Чрез използването на формата за контакт, предоставена на Интернет страницата, Членът или Клиентът позволява на Efrea да се свърже с него, посредством наличните начини, включително и по електронен път.

4.3. Частичното или пълно попълване на формата за контакт не задължава Efrea да осъществи обратна връзка с Члена или Клиента.

4.4. Достъпът до Интернет страницата, използването на представената информация, посещението на неговите страници или изпращането на e-mail известия, адресирани до Efrea се извършва електронно, чрез телефон или други налични за Члена или Клиента средства, което представлява презумпция, че Членът или Клиентът се съгласява да получава известия от Efrea по електронен път и / или по телефон, включително е-mail комуникация или известия на Интернет страницата.

4.5. Efrea си запазва правото да не отговаря на всички искания от всякакъв вид ,получени по какъвто и да е начин (електронен път, телефон и др.).

5. Брошури и известия

5.1. Когато Член или Клиент създаде Профил на Интернет страницата, приемайки Общите условия, се съгласява, по подразбиране, също така да получава Брошури и / или Известия от Efrea.

5.2. Цялата информация, получена от Член или Клиент, с цел да се изпращат Брошури и / или Известия, ще бъде използвана от Efrea в рамките поставени от политиката на поверителност.

5.3. Отказът от получаване на Брошури и / или Известия, от страна на Члена или Клиента, може да бъде направен по всяко време:

 • 5.3.1. Чрез използването на специално направената интернет връзка, която се съдържа във всяка Брошура и / или Известие.
 • 5.3.2. Чрез отказ от получаване на Брошури и / или Известия, използвайки страниците с ограничен достъп в специалната част на Профила.
 • 5.3.3. Чрез свързване с Efrea според данните за контакт и без всякакво по-нататъшно задължение от едната към другата страна и без всяка една от страните да отговаря за каквито и да било нанесени вреди.

5.4. Отказът от получаване на Брошури и / или Известия не означава, че Клиентът или Членът отхвърля, изменя или се отказва от приемането на Документа.

5.5. Efrea си запазва правото да избира към кого да изпраща Брошури и / или Известия, както и да премахне от своята база данни Член или Клиент, който е дал своето съгласие да получава Брошури и / или Известия без всякакви бъдещи ангажименти, от страна на Efrea или допълнително известие.

5.6. Efrea няма да включва в Брошурите и / или Известията към Член или Клиент никаква друга рекламна информация, отнасяща се към трети лица, които не са в партньорски отношения с Efrea по време на изпращането на Брошурата и / или Известието.

6. Политика на поверителност

6.1. Efrea събира лични данни от клиентските профили на своята Интернет страница, но само с доброволното съгласие на Члена или Клиента за следните цели:

 • Потвърждение, доставка и фактуриране на поръчка;
 • Отказване на поръчки и други проблеми от всякакъв характер, свързани с поръчка или договор за закупени продукти или услуги;
 • Осигуряване на достъп до услуги;
 • Изпращане на Брошури и / или Известия само по електронен път;
 • Контактуване с Член или Клиент с неговото доброволно съгласие;
 • Контактуване, свързано с обслужване на клиенти или статистически цели;

6.2. Efrea може, без съгласието на Клиента или Члена, да събира други данни (IP адрес, време на посещение, място, от което е достъпна Интернет страницата, име и версия на уеб-браузъра, операционна система, включително и други параметри), предоставени от уеб-браузъра, чрез който е осъществен достъпа на Интернет страницата и могат да бъдат използвани от Efrea за подобряване на Услугите, предоставяни на Клиентите и Членовете или със статистически цели; ЕФРЕА не предоставя тези данни на трети лица, освен в случаите, когато се нарушават разпоредбите на Документа, ако действията на Члена / Клиента са в ущърб на интересите или нанасят, каквито и да било вреди на Efrea и / или на трети лица, с които Efrea има договор за съвместна дейност или каквито и да било услуги по това време.

6.3. Клиентът има право да се противопостави на събирането на лична информация и да изиска нейното изтриване, като по този начин той/тя оттегля съгласието си по отношение на Документа и се отказва от всякакви права, описани в него, без по-нататъшно задължение от всяка страна към другата и/или без която и да от страните да отговаря за каквито и да било нанесени вреди към другата, но само при спазване на разпоредбата на Чл. 2.8.

6.4. За да упражни правата си съгласно чл. 6.3, Клиентът или Членът се свързва с Efrea, посредством възможностите за контакт, описани на Интернет страницата по това време.

6.5. Използвайки шаблоните на Интернет страницата, Клиентът или Членът има право да промени първоначално предоставените от него данни, за да декларира промяна, ако такава е извършена.

6.6. Политиката на поверителност на Efrea се основава само на информация, която е доброволно предоставена от Клиент или Член само на Интернет страницата. Efrea не е отговорна за Политиката на поверителност, практикувана и прилагана от трети лица, които могат да бъдат достигнати чрез всякакви интернет връзки извън Интернет страницата.

6.7. Efrea се задължава да използва събраните данни само в съответствие с упоменатите цели и да не поверява, продава, дава под наем, лицензира, прехвърля и др. своята база данни, съдържаща лична и специална информация за Члена / Клиента на трети лица, които не са обвързани с постигането на упоменатите цели.

6.8. Освен в случаите, когато прехвърлянето / достъпът / преглеждането / друго е изискано от оторизирани органи в случаите, предвидени от императивни норми на правото в сила в момента на настъпването на събитието.

6.9. Efrea гарантира, че личните данни на Потребителя, събрани чрез формата за контакт ще бъдат използвани само докато проблемът, към който се отнася комуникацията е решен, след което личните данни ще останат само като статистическа информация.

6.10. Efrea не е отговорна за неизправности, които могат да застрашат сигурността на сървъра, съхраняващ базата данни съдържаща лична информация.

7.Политика на продажби през Интернет

7.1. Достъп до Услуги

 • 7.1.1. Достъпът до услуги е позволен на всеки Член, който е създал Профил.
 • 7.1.2. За да бъде разрешен достъпът до Услуги, Членът трябва да приеме предписанията на този Документ.
 • 7.1.3. Efrea може да ограничи достъпа до Услуги на даден Клиент, с оглед на неговото предишно поведение.
 • 7.1.4. Всеки Клиент/Член може да има само един Профил на Интернет страницата. Efrea не допуска да се споделя един Профил между няколко Клиента.
 • 7.1.5. В случай на установяване на ситуации ,описани от т. 7.1.4. по Документа, Efrea си запазва правото да прекрати или ограничи достъпа до Услуги на Клиента.

7.2. Продукти и Услуги

 • 7.2.1. Efrea може да публикува на Интернет страницата информация относно продукти, услуги и / или промоции, осъществявани от него или от трети страни, с които Efrea има сключен договор за съвместна дейност или за каквито и да било услуги в определен период и съгласно складовите наличности.
 • 7.2.2. Продуктите и / или услугите, закупени през Интернет страницата са предназначени само и единствено за лична употреба, от страна на Клиента
 • 7.2.3. Efrea може да ограничи възможността за закупуване на налични продукти или услуги по всяко време, за един или повече Клиенти.
 • 7.2.4. Всички цени, свързани с представени продукти или услуги са в български лева (BGN) и включват данък добавена стойност (ДДС).
 • 7.2.5. Цените, показани в Интернет страницата и задраскани с линия , посочват цената, препоръчана от производителя за продажба в магазини и други търговски обекти, където не се прилагат отстъпки. Тези цени имат информативен характер и нямат юридическа стойност.
 • 7.2.6. Фактурирането на закупените продукти става само в български лева (BGN).
 • 7.2.7. Цялата информация, използвана за описване на продукти и / или услуги на Интернет страницата (текст / статични / динамични изображения / мултимедийни презентации / други) не представляват договорни задължения за Efrea, а са само начин на представяне.
 • 7.2.8. При представянето на продукти / услуги Efrea си запазва правото да използва и други продукти (аксесоари и други), които може да не са включени в цената на продукта.

7.3. Валидност на предложението

 • 7.3.1. Efrea си запазва правото да променя цените за наличните продукти и / или услуги без предварително да известява за това Члена или Клиента.
 • 7.3.2. Цената на продуктите и услугите е тази от времето на поръчката в рамките на складовата наличност.
 • 7.3.3. Цената на промоционалните продукти и услуги е тази от времето на поръчката в рамките на складовата наличност и / или по време на промоционалния период, ако е упоменат такъв.
 • 7.3.4. Цената на закупуване на продукти или услуги не може да бъде променяна след направата на поръчката, освен със съгласието и на двете страни.
 • 7.3.5. Цената на закупуване на продукти и / или услуги по договор съгласно чл. 7.6.3. от Документа не може да бъде променяна.
 • 7.3.6. Клиентът може да се откаже от закупените, чрез договор продукти и/или услуги позовавайки се на т. 7.9.

7.4. Поръчка чрез Интернет

 • 7.4.1. Клиентът може да поръча предлаганите продукти по всяко време само и единствено чрез Интернет страницата.
 • 7.4.2. Завършвайки своята поръчка, Клиентът се съгласява, че цялата предоставена информация, необходима за процеса на закупуване е вярна и пълна в момента на извършване на поръчката, наричана още в Документа- извършена поръчка.
 • 7.4.3. Завършвайки своята поръчка, Клиентът се съгласява, че Efrea може да се свърже с него чрез всички налични / одобрени от Efrea средства във връзка със следните ситуации:
  • 7.4.3.1. Потвърждение на наличността и количеството на продуктите, закупени от Клиента.
  • 7.4.3.2. Потвърждение на стойността на направената поръчка, във връзка с чл. 8.4.3.3., включително, в зависимост от ситуацията, за други услуги с добавена стойност (напр. доставка и др.)
  • 7.4.3.3. Съгласуване на условията за доставка на продуктите.
 • 7.4.4. Efrea може едностранно да прекрати поръчка направена от Клиент, като предварително го уведоми, без никакви по-нататъшни задължения за никоя от страните и без която и да е страна да е отговорна за нанесени вреди при следните случаи:
  • 7.4.4.1. информацията, предоставена от Клиента на Интернет страницата е непълна и/или невалидна;
  • 7.4.4.2. действията на Клиента на Интернет страницата могат да нанесат / нанасят вреда от всякакъв вид на Efrea и / или на нейните партньори;
  • 7.4.4.3. ако две последователни клиентски поръчки не са били завършени с успех.
  • 7.4.4.4. без каквато и да било причина.
 • 7.4.5. Клиентът може да се откаже от направената поръчка, когато Efrea или трето лице се свърже с него, с оглед на хипотезите по чл. 7.4.3.
 • 7.4.6. След като Клиентът потвърди сумата на поръчката или Efrea информира Клиента относно валидността на поръчката, тя се подчинява на условията и сроковете на Договорите за продажба от разстояние, уредени в действащото българско законодателство.
 • 7.4.7. Детайлите за поръчката, включително, но не само времето, нужно за доставката, не са договорно задължение за Efrea, като никоя страна не носи отговорност за нанесена от доставката вреда на някоя от страните .
 • 7.4.8. Ако Клиентът промени своята лична информация, посредством наличните на Интернет сраницата шаблони, всички съществуващи договори, действащи по това време остават в сила с данните предоставени / приети от Клиента преди момента на промяната.

7.5. Поръчка по телефона

 • 7.5.1. Клиент / Член не може да направи поръчка по телефона.

7.6. Договор и изпълнение

 • 7.6.1. Efrea ще приложи в колета до Клиента, всички необходими документи, които сертифицират продуктите / услугите закупени от Клиента.
 • 7.6.2. Efrea ще информира Клиента за състоянието, в което се намира договорът или поръчката.
 • 7.6.3. Счита се, че Efrea е изпълнила всичките си задължения по договор, към който са добавени документи, сертифициращи закупените от Клиента продукти, от страна на Efrea.

7.7. Доставка

 • 7.7.1. Клиентът може да определи куриерската фирма за доставка за закупените продукти / услуги, или да избере избраната от Efrea компания за експресни куриерски услуги.
 • 7.7.2. Времето за доставка обикновено е средно от 1 до 3 седмици от направата на поръчката, без да надвишава 30 дни. Ако продуктът не може да бъде доставен, Efrea се задължава да информира Клиента за това.

7.8. Качество и гаранции

 • 7.8.1. Някои от продуктите може да притежават договорна гаранция и това ще бъде упоменато в описанието на продукта по време на ексклузивната му продажба на Интернет страницата. Точните детайли, свързани с подобна гаранция се предоставят със съпътстващите продукта документи и никой Член няма право да претендира за по-дълъг период на гаранцията от изрично упоменатия. Това означава, че гаранцията на продуктите, предлагани от Efrea е същата, която предлагат доставчиците на Efrea.
 • 7.8.2. Efrea не гарантира наличността на никой продукт / услуга, който може да бъде закупен от Интернет страницата.

7.9. Връщане на продукти

 • 7.9.1. Клиент на Efrea може да върне закупените продукти, според договорните отношения в следните ситуации:
  • 7.9.1.1. Колетът има сериозни нарушения на физическата си цялост, на опаковката и съдържанието й;
  • 7.9.1.2. Продуктите са доставени или фактурирани погрешно;
  • 7.9.1.3.Продуктите имат фабрични дефекти.
  • 7.9.1.4.Клиентът е поръчал грешни размери на продуктите.
  • 7.9.1.5. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок от 14 дни съгласно законодателството на Република България. В такъв случай, Клиентът е отговорен само за директните разходи по връщането на продуктите/услугите.
 • 7.9.2. Клиентът е задължен да информира Efrea за своето намерение да върне закупените продукти, чрез всякакви средства за писмена комуникация (e-mail, факс или други) в рамките на 14 дни след получаването на продуктите и / или услугите, ако се възползва от правото си по чл. 7.9.1.5.
 • 7.9.3. Клиент, който извести Efrea в съгласие с чл. 7.9.2 е отговорен за връщането на въпросните продукти на Efrea не по-късно от 10 дни от подаването на известието, в противен случай Efrea ще счете искането за връщане за недействително и непроизвеждащо, каквото и да било правно действие.
 • 7.9.4. Клиент на Efrea не може да върне закупен на договорна основа продукт и / или да предяви искове за нанесени щети / компенсации в следните ситуации:
  • 7.9.4.1. за замяна на закупен продукт с друг с различни характеристики или различен тип продукт, освен в случаите описани в чл. 7.9.1.4.;
  • 7.9.4.2. искането за връщане, причинено от всякаква ситуация, отнасяща се до чл. 7.9.1. е подадено в срок, надвишаващ 7-те работни дни, предвидени в чл. 7.9.1.5. от работния ден, следващ датата на сключването на договора.
  • 7.9.4.3. В случай на връщане на продукт, поради една от посочените в чл. 7.9.1. причини и върнатият продукт не е в състоянието, в което е бил доставен (в оригиналната опаковка с прикачени всички етикети и с всички придружаващи документи).
  • 7.9.4.4. Efrea си запазва правото да не приема обратно продукти, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, като бельо, бански костюми, бижута, часовници, очила, кожени продукти, чанти, портфейли и други аксесоари по принцип. Членът / Клиентът ще бъде уведомен на страницата на всеки продукт дали може да бъде върнат или не.
 • 7.9.5. В случай на възстановяване на стойността на продукта, това ще бъде направено в рамките на 30 дни след потвърждение на връщането.
  • 7.9.5.1. Стойност на продукта е крайната цена заплатена от клиента към момента на оформяне на поръчката с начислени отстъпки от негова страна.
  • 7.9.5.2. Всички използвани карти с отстъпки важат единствено за поръчката към която са приложени и не подлежат на възстановяване.
 • 7.9.6. В случай на замяна на продукт с идентичен според чл. 8.9.1.3., замяната ще бъде направена според условията и ограниченията на обикновена поръчка.
 • 7.9.7. В случай, че Клиент върне продукт в съответствие с чл. 8.9.1.3., но Efrea не разполага с идентичен продукт, с който да го замени, Efrea се задължава да изплати на клиента стойността на продукта в съответствие с чл. 8.9.5.
 • 7.9.8. Разходите за допълнителни услуги, включително, но не само доставката на продукти, се заплащат от Клиента и не могат да бъдат възстановени.
 • 7.9.9. Във всички случаи, разходите за връщане, повторно изпращане, са за сметка на Клиента,с изключение на случаите от чл. 7.9.1.1., 7.9.1.2. , 7.9.1.3 , при които Efrea ще понесе разходите по доставката .

8. Злоупотреба с лични данни

8.1. Efrea не изисква от своите Клиенти или Потребители, чрез никакви комуникационни средства (e-mail / телефон / SMS / други) конфиденциална информация, банкови сметки / данни за банкови карти или персонални пароли.

8.2. Изключение на чл. 8.1. са само корпоративни клиенти, с цел Efrea да узнае номера на сметката, респективно банката, в която Клиентът има сметка, като данните бъдат използвани за издаване на фактури за поръчки.

8.3. Клиентът / Членът (само и изключително) носи пълната отговорност за споделяне на конфиденциална информация с трети лица.

8.4. Efrea не поема, каквато и да било отговорност, в случай че Член / Клиент бъде подведен от трети лица, които се представят за представители на интересите на Efrea.

8.5. Клиентът или Членът се задължава да информира Efrea при наличието на такива опити, използвайки наличните форми за контакт.

8.6. Efrea не разпространява непоискани търговски съобщения по смисъла на Закона за електронната търговия. Всеки Член / Клиент, който изрично е предоставил e-mail адрес на Интернет страницата, може да избере дезактивирането на клиентския профил, съответстващ на този e-mail адрес.

8.7. Контактите, осъществени, от страна на Efrea, чрез средства за дистанционна комуникация (например e-mail) съдържат пълна и последователна информация за изпращача и връзки към него в момента на изпращането.

8.8. Следните цели, постигнати или не, ще бъдат считани за опит за заблуда на Интернет страницата / Съдържанието и / или Efrea и ще бъдат предприети съответните правни мерки срещу този или тези, които се опитват или са постигнали следните цел(и):

 • 8.8.1. достъп до какъвто и да било вид данни за друг Член / Клиент, използвайки Профил или друг метод;
 • 8.8.2. промяна или друга модификация на съдържанието на Интернет страницата или Съдържанието, изпратено по всякакъв начин от Efrea към неговите Членове / Клиенти;
 • 8.8.3. повлияване на работата на сървъра / сървърите на Интернет страницата;
 • 8.8.4. достъп или споделяне с трети лица, които нямат надлежно получено право на Съдържание, изпратено по какъвто и да било начин от Efrea към Членове или Клиенти, когато получилият съдържанието не е легитимният му получател.

9. Отговорност

9.1. Efrea не носи отговорност, за което и да било физическо или юридическо лице, което използва Съдържанието.

9.2. Efrea не носи отговорност, за каквито и да било вреди (преки, косвени, инцидентни или не / други), настъпили в резултат от използване или невъзможност за използване на информация относно типа на представеното съдържание на Интернет страницата или за всякакви грешки или пропуски в Съдържанието, които могат да доведат до вреди.

9.3. Ако Член или Клиент сметне, че Съдържанието, изпратено по какъвто и да било начин, от страна на Efrea, накърнява авторско право или друго право, той / тя може да се свърже с Efrea чрез наличните данни за контакт, така че Efrea да може да вземе информирано решение.

9.4. Efrea не гарантира на Член или Клиент достъп до Интернет страницата или до Услуги и не дава право за изтегляне и частична или пълна промяна, репродуциране на Съдържанието, частично или напълно, копиране или използване на Съдържанието по никакъв друг начин или да прехвърля към трети лица съдържание, до което има / или е придобил достъп според условията на настоящия Документ, без изричното писмено позволение на Efrea.

9.5. Efrea не е отговорна за Съдържанието, качеството или вида на други интернет страници, достигнати чрез интернет връзки от съдържанието на Интернет страницата, без значение на вида на връзките. Отговорността за тези интернет страници се поема напълно от техните собственици.

9.6. Efrea не носи никаква отговорност, в случай на използване на интернет страници и / или съдържание изпратено до Член или Клиент, чрез всякакви средства (електронни, телефон, други), чрез интернет страници, е-mail или служители на Efrea, когато използването на съдържанието може да навреди или да генерира, каквито и да било вреди на Члена / Клиента и / или трети лица, обвързани в предаването на съдържанието.

9.7. Efrea не предлага никакви директни или косвени гаранции, че:

 • 9.7.1. услугата ще отговаря на изискванията на Клиента;
 • 9.7.2. услугата ще бъде ненакърнена, сигурна и без каквито и да било грешки.
 • 9.7.3.продуктите / услугите, получени безплатно или закупени от Интернет страницата, ще задоволят изискванията или очакванията на Клиента.

9.8. Операторите, мениджърите и / или собствениците на Интернет страницата не са отговорни, по никакъв начин за щети, последвали от, но не ограничително до придобивания, специални оферти, рекламни промоции, професионални промоции или друг тип връзка / транзакция / сътрудничество / друго, което може да настъпи между Клиент или Член и някой от тези, които директно или индиректно рекламират, използвайки Интернет страницата .

10. Непреодолима сила

10.1. Освен в случаите, когато изрично е упоменато друго, всяка страна на сключен договор, който все още е в сила, не е отговорна за неизпълнение, частично или изцяло и / или в случаите, когато задълженията са извън условията по договора, в случай че неизпълнението на задълженията е настъпило в следствие на непреодолима сила.

10.2.Страната или законен неин представител, който се позовава на непреодолима сила, трябва незабавно и изчерпателно да уведоми другата страна относно настъпилото събитие и да предприеме мерки за предотвратяването му, за да ограничи последствията му.

10.3. Страната или законен неин представител, който се позовава на описаното по-горе събитие, е освободен от отговорност, само ако настъпилото събитие го възпрепятства да изпълни добросъвестно договора.

10.4. Ако в срок от 15 дни от момента на настъпване на събитието, то не може да бъде преодоляно, всяка една от страните има право да поиска от другата прекратяване на договора, без нито една от страните да носи отговорност за нанесени вреди.

10.5. Страната, която се позовава на непреодолима сила, трябва да докаже невъзможността си да изпълни своите задължения в рамките на 30 дни от момента на настъпване на събитието, но само в рамките на чл.10.3.

11. Съдебни спорове

11.1. Чрез използване / посещение / разглеждане / друго на всякакво Съдържание, изпратено от Efrea до неговите Членове / Клиенти, достъпно и / или доставено по всякакъв начин (електронно / телефон / друго), лицето се съгласява с тези Общи Условия.

11.2. Всякакви спорове във връзка с тези Общи Условия, които могат да настъпят между Член / Клиент и Efrea, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие.

11.3. Efrea не е отговорна за никакви вреди, пропуснати ползи, разходи, искове или други отговорности, ако те са настъпили при неспазване на тези Общи Условия.

11.4. Всякакви спорове (изключвайки чл. 11.2.), които могат да настъпят между Член и Efrea или нейните бизнес партньори ще бъдат решавани по взаимно съгласие. В случай, че това не е възможно, те ще бъдат отнесени до компетентния български съд, в съответствие с българското законодателство.

11.5. Ако някое от условията или разпоредбите, споменати по-горе, е или бъде намерено/а за недействително/а или невалидно/а, по каквато и да е причина, това няма да повлияе на действителността на останалите разпоредби.

11.6. Документът е изготвен и ще бъде тълкуван в съответствие с българското право.

12. Заключителни разпоредби

12.1. Efrea си запазва правото да прави промени по тези Общи Условия и всякакви промени по Интернет страницата, нейната структура и Услугите, включително промени, които биха повлияли на Интернет страницата и / или на нейното съдържание без предварително известяване на Членовете или Клиентите.

12.2. Efrea не е отговорна за каквито и да било грешки, които могат да се появят на Интернет страницата, поради всякаква причина, включително и тези причинени от промени, настройки, други, които не са направени от администратора на Интернет страницата.

12.3. Efrea си запазва правото да публикува рекламни банери от всякакъв вид и / или връзки на която и да е част от Интернет страницата, съобразно действащото законодателство.

13. Обратна връзка

13.1. Ако имате някакви въпроси или предложения относно Efrea, моля свържете се с нас на телефон (0886 094 752) от Понеделник до Петък между 8:00 и 17:00 часа, или на имейл: sales@efrea.com.

13.2. Всякакви коментари, въпроси, мнения, идеи, предложения или други, касаещи Интернет страницата www.efrea.com, нейната функционалност или подобрения, ще останат собственост на Ефреахолик ЕООД.